emitent

Emitent - podmiot (np.: osoba, przedsiębiorstwo, skarb państwa, gmina) wystawiający lub emitujący papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.


 • KNF uważa, że wprowadzenie noweli CIT negatywnie wpłynie na gospodarkę

  KNF uważa, że wprowadzenie noweli CIT negatywnie wpłynie na gospodarkę

  KNF uważa, że wprowadzenie noweli CIT w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Finansów negatywnie wpłynie na gospodarkę.

  czytaj więcej

 • Biały Dom przesłał ONZ notę o wycofaniu się USA z porozumienia paryskiego

  Biały Dom przesłał ONZ notę o wycofaniu się USA z porozumienia paryskiego

  Departament Stanu przesłał oficjalną notę, w której zawiadomił ONZ o wycofaniu się USA z porozumienia paryskiego uzupełniającego ramową konwencję Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu. W nocie zaznaczono, że USA nie wykluczają powrotu do porozumienia.

  czytaj więcej

 • Sprawozdania finansowe: Do końca września jest czas na publikację raportów za I półrocze 2017 roku

  Sprawozdania finansowe: Do końca września jest czas na publikację raportów za I półrocze 2017 roku

  Większość jednostek sporządza sprawozdania finansowe na dzień bilansowy będący ostatnim dniem danego roku obrotowego. Prezentują w nich dane za cały rok. Jednak niektóre podmioty, na podstawie przepisów prawa lub dobrowolnie, przygotowują śródroczne sprawozdania finansowe. Robią to dość często na potrzeby oceny kondycji finansowej podmiotu przez bank czy pożyczkodawcę. Na ich podstawie jest bowiem podejmowana decyzja o udzieleniu kredytu, a następnie monitorowana kondycja kredytobiorcy.

  czytaj więcej

 • Opieszałość spółek zależnych nie tłumaczy emitenta

  Opieszałość spółek zależnych nie tłumaczy emitenta

  Podmiot zależny od emitenta akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z opóźnieniem przekazuje mu istotne informacje dotyczące swojej działalności. Czy w świetle przepisów regulujących obowiązki informacyjne na rynkach finansowych ta sytuacja rodzi dla emitenta ryzyko prawne?

  czytaj więcej

 • MF popiera ujednolicenie stawek VAT. "Oznacza to zapewne ich podnoszenie"

  MF popiera ujednolicenie stawek VAT. "Oznacza to zapewne ich podnoszenie"

  Ujednolicanie stawek VAT to krok w dobrym kierunku, ale może to być trudne do wprowadzenia, bo będzie oznaczać zapewne równanie stawek do tych wyższych - komentuje ekspert podatkowy Radosław Piekarz środowe wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Zarazem chwali zapowiedzi zastosowania nowych instrumentów informatycznych w systemie podatkowym.

  czytaj więcej

 • Akcjonariusz większościowy, ten to ma przywileje

  Akcjonariusz większościowy, ten to ma przywileje

  Może być parkingiem dla niechcianych aktywów, dostarczycielem zysków, rezerwuarem kapitału, pracodawcą idealnym – to tylko część funkcji, które może spełniać spółka dla posiadacza pakietu kontrolnego.

  czytaj więcej

 • Odwracanie dodruku pieniądza

  Odwracanie dodruku pieniądza

  Amerykański Fed ma zacząć ściągać dolary z rynku. Ale nie wiadomo, kiedy zacznie ani jakie to będzie mieć skutki. W piątek minęło dziewięć lat od upadku banku Lehman Brothers. To wydarzenie jest uznawane za symbol początku ostrej fazy kryzysu finansowego, który przeorał krajobraz sektora finansowego na świecie, w wielu krajach doprowadził do dużego wzrostu długu publicznego, a Grecję doprowadził do bankructwa.

  czytaj więcej

 • Giełda dla mikro, małych i średnich

  Giełda dla mikro, małych i średnich

  Koszty związane z wejściem na rynek papierów wartościowych nie muszą już być barierą dla niewielkich firm. Unijne dofinansowanie może pokryć nawet połowę wydatków koniecznych do przygotowania odpowiedniej dokumentacji

  czytaj więcej

 • Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych, 3-4 października 2017, Warszawa

  Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych, 3-4 października 2017, Warszawa

  Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców.

  czytaj więcej

 • Karta paliwowa w smartfonie

  Karta paliwowa w smartfonie

  W erze mobilności i smartfonów tradycyjna karta paliwowa staje się przeżytkiem. Przewoźnicy chcą samodzielnie, przy pomocy kilku kliknięć, sterować ruchami floty. Zdefiniowana z góry karta ustępuje miejsca inteligentnym systemom online.

  czytaj więcej

 • Koniec półrocznego bezkrólewia na GPW

  Koniec półrocznego bezkrólewia na GPW

  Po trzech miesiącach badania życiorysu Marka Dietla Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, żeby został prezesem warszawskiej giełdy

  czytaj więcej

 • Ostatni dzwonek dla spółek giełdowych na komitety audytu

  Ostatni dzwonek dla spółek giełdowych na komitety audytu

  Koniec początkowej fazy przystosowania jednostek zainteresowania publicznego (JZP) do nowych regulacji dotyczących komitetów audytu oraz wyboru biegłego rewidenta już za pasem, bo w najbliższą sobotę 21 października 2017 r. Do tej daty JZP, w tym emitenci notowani na rynku regulowanym (regulacja nie dotyczy NewConnect), powinni dostosować bądź też ustanowić komitet audytu zgodnie z wymogami, które zawarto w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089; dalej: ustawa o biegłych). A ten akt prawny wprowadził nie tylko nowe wymogi w zakresie składu komitetu. Nowości jest więcej. Na komitecie audytu spoczywa obowiązek opracowania m.in. polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską lub też polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

  czytaj więcej

 • Obligacje – alternatywa dla kredytu

  Obligacje – alternatywa dla kredytu

  Niezmiennie najczęściej wykorzystywanym przez polskie przedsiębiorstwa źródłem finansowania działalności i inwestycji jest kredyt. Rośnie jednak grupa firm emitujących papiery dłużne.

  czytaj więcej

 • Rady nadzorcze boją się odpowiedzialności za politykę informacyjną zarządu

  Rady nadzorcze boją się odpowiedzialności za politykę informacyjną zarządu

  Członkowie rad nadzorczych spółek publicznych mają poważny kłopot. Z jednej strony obowiązujące od lipca ub.r. unijne rozporządzenie MAR nakłada na nich obowiązek skupienia swojej uwagi na polityce informacyjnej firmy, z drugiej kodeks spółek handlowych uniemożliwia im wydawanie wiążących poleceń zarządowi. Problem stał się poważny szczególnie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej. Dała ona Komisji Nadzoru Finansowego możliwość nakładania kar także na członków rad nadzorczych, jeśli nadzorowana przez nich spółka rażąco naruszy związane z informacją poufną obowiązki informacyjne. Maksymalna wysokość sankcji ustalona została na 100 tys. zł. Przy czym taka kara może być nałożona na każdego z członków rady nadzorczej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników