kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy - składnik kapitału własnego, który przeznacza środki finansowe w spółce na pokrycie strat finansowych.