kontrahent

Kontrahent – w ekonomii, osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji.