wierzytelność

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących.

Źródło: wikipedia.org


 • ... i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z ... gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), ... raty oraz umorzenia wierzytelności w całości ...

  Sprzedaż wierzytelności nie może być dokonana ... finansów publicznych może umorzyć wierzytelność w całości lub w ... którego można by egzekwować wierzytelność, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy ... obejmującego likwidację majątku dłużnika ● wierzytelność nie została odzyskana, a ... kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne ...

  czytaj więcej

 • Jak zgłaszać wierzytelność po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej

  ... i Wspólnicy Zgłoszenie wierzytelności jest więc odpowiednikiem ... nie płaci. Zgłoszenie wierzytelności kieruje się do ... braków formalnych zgłoszeń wierzytelności. Zgłoszenie wierzytelności jest sformalizowanym dokumentem. ... do niego dowody wierzytelności powinny być oryginalne ... oryginałem. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać: imię ... , określenie wierzytelności wraz z ... zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz sumą zabezpieczenia. Wierzytelności zabezpieczone zastawem lub ...

  czytaj więcej

 • Sprzedając <strong>wierzytelność</strong>, można odzyskać część długu

  Sprzedając wierzytelność, można odzyskać część długu

  Firmy skupujące niezapłacone wierzytelności zawsze płacą za ... należności. – Na sprzedaż wierzytelności nie jest potrzebna ... wyłączającego możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią ... za to, że wierzytelność mu przysługuje, to ... windykacyjną umowę przelewu wierzytelności wraz z odsetkami. ... sporządzenie umowy przelewu wierzytelności w dowolnej formie, ... pismem wówczas, gdy wierzytelność była stwierdzona na ... skutek sprzedaży wierzytelności dłużnik nie ...

  czytaj więcej

 • Kosztem jest <strong>wierzytelność</strong> obejmująca całą należność wraz z VAT

  Kosztem jest wierzytelność obejmująca całą należność wraz z VAT

  ... w kwocie netto wierzytelności, czy też o ... różnic znaczeniowych pomiędzy „wierzytelnością” a „przychodem należnym”, ... przychodów całej sumy wierzytelności, przepisy w tym ... przedmiotem umowy sprzedaży wierzytelność ma mieć źródło ... przypadku zbycia takiej wierzytelności jest kosztem podatkowym, czy wierzytelność, która obejmuje całą ... należny z tej wierzytelności. NSA uznał, że ... przychodów jest wierzytelność obejmująca całą ...

  czytaj więcej

 • Sprzedaną wierzytelność zalicza się do kosztów uzyskania przychodów razem z VAT

  ... niezajmująca się obrotem wierzytelnościami zbyła wierzytelność własną na rzecz ... obrotem. Wcześniej sprzedawaną wierzytelność spółka zaliczyła do ... niższym niż wartość wierzytelności. Z tego powodu ... tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności będzie nominalna jej ... przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonych do ... jeśli spółka zbywa wierzytelność własną, zaliczoną uprzednio ... należnego (wartością netto wierzytelności). Z tym ...

  czytaj więcej

 • Nieściągalna wierzytelność kosztem

  ... uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności. Zaległość będzie kosztem ... nie zalicza się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. ... jednak tego rodzaju wierzytelności, które uprzednio na ... podatkowym mogą być wierzytelności, których nieściągalność została ... formy dokumentowania nieściągalności wierzytelności określają przepisy art. ... jego treścią za wierzytelności nieściągalne uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została ... z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe ...

  czytaj więcej

 • Wierzytelność powstaje w dniu jej wymagalności

  ... podatkowe zakwestionowały rozliczenie podatku związanego z wierzytelnościami z tytułu sprzedaży gotowych wyrobów. Najpierw ... była to okoliczność uzasadniająca korektę, a wierzytelność ze sprzedaży udokumentowana fakturami powstała z ... przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności, przy czym wierzytelność powstaje w dniu, w którym wierzyciel ... nie budzi wątpliwości, że wierzytelność z tytułu sprzedaży ...

  czytaj więcej

 • Zakup <strong>wierzytelności</strong> podlega VAT gdy jest usługą

  Zakup wierzytelności podlega VAT gdy jest usługą

  ... jasne, kiedy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem ... tym wypadku nabywca wierzytelności. Wyłączenia z podatku ... strony transakcji sprzedaży wierzytelności często stoją przed ... też nie. Sprzedaż wierzytelności mieści się z ... , że sprzedaż własnej wierzytelności pieniężnej nie powoduje ... sama transakcja sprzedaży wierzytelności własnej będzie opodatkowana ... świadczyć również nabywca wierzytelności - podkreśla ekspert. Wyjaśnia, ... umowy sprzedaży wierzytelności wiąże specyficzny ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wierzytelność</strong> jako aport może być bez VAT

  Wierzytelność jako aport może być bez VAT

  ... , czytelny i dostrzegalny związek. Czynność polegająca na nabyciu wierzytelności spowoduje niewątpliwie uwolnienie zbywcy od ciężaru egzekwowania należności, ... podmiot wnoszący aport akcji będzie odpowiadać nominalnej wartości wierzytelności wnoszonej w formie aportu. W przypadku planowanej transakcji ... też przewidziana zapłata wynagrodzenia w związku z otrzymaniem wierzytelności bądź ich egzekwowaniem. W konsekwencji nie dojdzie ...

  czytaj więcej

 • Odsetki nie są kosztem dla sprzedającego <strong>wierzytelność</strong>

  Odsetki nie są kosztem dla sprzedającego wierzytelność

  Sprawa dotyczyła podatnika, któremu przysługiwało wiele wierzytelności z tytułu pożyczek od podmiotów trzecich. ... w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży wierzytelności uszczupli swój majątek o łączną wartość przysługujących mu wierzytelności (tj. kwot głównych wraz z odsetkami ... będzie dla niego nominalna wartość sprzedawanych wierzytelności. Izba zgodziła się z ...

  czytaj więcej

 • Czy pracodawca może potrącić swoją <strong>wierzytelność</strong> wobec byłego pracownika bez jego zgody

  Czy pracodawca może potrącić swoją wierzytelność wobec byłego pracownika bez jego zgody

  ... za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej. Pracodawca może więc dokonać potrącenia swojej wierzytelności wobec byłego pracownika z wierzytelności tego pracownika o zapłatę odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie działalności konkurencyjnej ...

  czytaj więcej

 • Jak zabezpieczyć wierzytelność na nieruchomości

  ... można zmienić walutę zabezpieczonej wierzytelności Suma hipoteki powinna zostać ... samej walucie, co zabezpieczona wierzytelność. Jednak w umowie ustanawiającej ... też zmiana waluty zabezpieczonej wierzytelności. Aby jednak nastąpiła, potrzebna ... w razie zmiany zabezpieczonej wierzytelności w drodze czynności prawnej. ... przedmiotem hipoteki może być wierzytelność zabezpieczona hipoteką Zobacz ... Prawnej: Jak zabezpieczyć wierzytelność na nieruchomości .

  czytaj więcej

 • Potrącić można tylko niewątpliwą <strong>wierzytelność</strong>

  Potrącić można tylko niewątpliwą wierzytelność

  Nie można kwestionować istnienia wierzytelności, co do której wytacza się zarzut ... . miała prawo wybrać innego podwykonawcę, a wierzytelności między stronami uległy potrąceniu wzajemnemu. Jednak ... kwestii potrąceń. – Zarzut potrącenia zakłada istnienie wierzytelności, które nadają się do takiego potrącenia. ... stron zaczęła kwestionować w procesie swoją wierzytelność – podkreślał sędzia Mirosław Bączyk. W tej ...

  czytaj więcej

 • Bank może sprzedać wierzytelność bez zgody

  ... może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że ... lub przeniesienia w innej formie wierzytelności, jest ona możliwa. Wówczas wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane ... nie zawiadomił dłużnika o sprzedaży wierzytelności, spełnienie świadczenia do rąk ... zawiadomieniem o cesji wierzytelności na bank powinna ...

  czytaj więcej

 • Spłata wierzytelności daje możliwość rozliczenia przychodów i kosztów

  ... od nich niewymagalnych wierzytelności, które mają przyszłe, ... w szczególności nabywa wierzytelności z tytułu zbycia ... , a więc zbywca wierzytelności nie ponosi odpowiedzialności ... związku z nabywaniem wierzytelności bank pobiera opłatę prowizyjną oraz nabywa wierzytelności z dyskontem, a ... , polegające na nabywaniu wierzytelności, powszechnie zwane ... czasu faktycznej realizacji wierzytelności – spłaty wierzytelności w części lub ...

  czytaj więcej

 • Faktoring zamówieniowy: przyszłe wierzytelności jako przedmiot transakcji

  ... przelewie przez przedsiębiorstwa wierzytelności pochodzących z obrotu ... faktoringowej, któremu przysługują wierzytelności od kontrahentów. Wyspecjalizowane instytucje, które kupują wierzytelności i świadczą na ... , przedmiotem jej są wierzytelności i usługi, a do przelewu wierzytelności dochodzi wówczas, gdy wierzytelność już istnieje. Tak ... transakcji były wierzytelności przyszłe, czyli ... przez faktoranta istnienia wierzytelności. Od kwoty wierzytelności potrąca koszty faktoringu ...

  czytaj więcej

 • Jak przedsiębiorca może zgłosić <strong>wierzytelności</strong> do masy upadłościowej

  Jak przedsiębiorca może zgłosić wierzytelności do masy upadłościowej

  ... mogą zgłaszać swoje wierzytelności do masy upadłości. ... na zgłoszenie swych wierzytelności. Opóźnienie w dokonaniu ... oznacza, że zgłaszana wierzytelność nie zostanie uwzględniona, ... sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności. Należy pamiętać, że zgłoszenie wierzytelności nie podlega ... . Wierzycielowi nie przysługują wierzytelności niepieniężne. Wierzytelność nie jest uzależniona ... głównie dokumenty potwierdzające wierzytelność. Samą listę wierzytelności przygotowuje syndyk i ...

  czytaj więcej

 • Hipoteki: Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona od rodzaju wierzytelności

  ... kaucyjnej, zabezpieczając zarówno wierzytelności istniejące, jak i ... również zabezpieczyć kilka wierzytelności z różnych stosunków ... wierzycielowi albo kilka wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, ... od rodzaju zabezpieczonych wierzytelności. W przypadku gdy ... hipoteka zabezpieczająca wyłącznie wierzytelności istniejące – podatek wyniesie ... łącznej kwoty zabezpieczonych wierzytelności. W przypadku ... na zabezpieczenie zarówno wierzytelności istniejącej, jak i wierzytelności o wysokości nieustalonej ...

  czytaj więcej

 • Koszt nabytych wierzytelności rozlicza się proporcjonalnie do przychodów

  ... poniesionych na nabycie wierzytelności. Podatnik nabywał wierzytelność poza prowadzoną działalnością ... kwoty stanowiącej tę wierzytelność. Oznacza to, że ... cena nabycia tej wierzytelności. Podatnik uważał, że ... przez podatnika części wierzytelności wydatki poniesione na ... odpowiadającym wartości ściągniętej wierzytelności. Organ podatkowy słusznie ... osiągniętego przychodu z wierzytelności. Z tym zgodził ... wydatków na nabycie wierzytelności, w ...

  czytaj więcej

 • Wierzyciel będzie mógł podmienić wierzytelności hipoteczne

  ... im bowiem podmianę wierzytelności z zachowaniem pierwszeństwa ... nieruchomości dłużnika. Dowolna wierzytelność Zgodnie z nowymi przepisami podstawiona wierzytelność będzie mogła opiewać ... inną sumę niż wierzytelność pierwotnie zabezpieczona. Dopuszczalna będzie także podmiana wierzytelności o innej walucie. ... wtedy, gdy zabezpieczona wierzytelność została już przez ... nieruchomości) zastąpi zabezpieczoną wierzytelność wierzytelnością o wyższej wysokości. ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Marzec 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej