wierzytelność

Wierzytelność – uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń lub praw kształtujących.


 • Pakiet wierzycielski w okrojonej wersji

  Pakiet wierzycielski w okrojonej wersji

  Notariusze nie odciążą sędziów i referendarzy w wydawaniu nakazów zapłaty. Ministerstwo Rozwoju nie poszło w tej kwestii na starcie z resortem sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty

  Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty

  Czytelnik otrzymał drogą pocztową sądowy nakaz zapłaty. Wynika z niego, że ma zapłacić ponad tysiąc złotych z tytułu niespłaconej pożyczki zaciągniętej osiem lat temu. Pozew wniosło przedsiębiorstwo, któremu bank sprzedał wierzytelność.

  czytaj więcej

 • Określenie wysokości kary umownej nie musi być ostateczne

  Określenie wysokości kary umownej nie musi być ostateczne

  Wola stron zapisana w umowie jest priorytetem. Można jednak wnioskować o jej zmniejszenie, jeśli jest rażąco wygórowana – wskazał Sąd Okręgowy w Łodzi.

  czytaj więcej

 • Cienka kapitalizacja krok po kroku

  Cienka kapitalizacja krok po kroku

  Niedostateczna kapitalizacja (cienka kapitalizacja, ang. thin capitalization) to pojęcie z zakresu prawa podatkowego. Opisuje ono sytuację, w której działalność gospodarcza danego podmiotu (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) zamiast wkładami wniesionymi przez wspólników na kapitał zakładowy finansowana jest pożyczkami udzielonymi przez jednostki powiązane kapitałowo. Konsekwencją tych sytuacji jest konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (KUP) części odsetek od takich pożyczek zapłaconych pożyczkodawcy.

  czytaj więcej

 • Bankruci na papierze. Efekty technicznych poprawek

  Bankruci na papierze. Efekty technicznych poprawek

  Przez kilka niefortunnych zmian w prawie firmy realizujące swoje projekty w oparciu o finansowanie albo współfinansowanie z funduszy unijnych mogą mieć nie lada kłopot. Może się okazać, że przepisy zmuszają je do zgłoszenia wniosku o upadłość, i to nawet jeśli prowadzą swoją działalność wzorowo. Problem bowiem w tym, że zgodnie z przepisami wartość takiej inwestycji zrealizowanej z udziałem środków unijnych nie wlicza się do majątku, który jest podstawą do określenia stanu niewypłacalności inwestycyjnej. A zgodnie z art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego dłużnik jest niewypłacalny wtedy, gdy jego zobowiązania przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez 24 miesiące. Jeżeli więc wartość na bieżąco zaciąganych zobowiązań przekracza znacznie wartość pozostałego majątku po odliczeniu tego unijnego – to spółka zgodnie z przepisami powinna zgłosić wniosek o upadłość.

  czytaj więcej

 • Likwidacja spółki sposobem na ucieczkę od długów. Wierzyciele mogą się bronić

  Likwidacja spółki sposobem na ucieczkę od długów. Wierzyciele mogą się bronić

  Wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca planuje likwidację firmy, ale winien jest wierzycielom spore sumy. W takiej sytuacji – jeżeli toczą się postępowania sądowe – prawo nakazuje złożenie w depozycie sądowym spornych kwot, które odpowiadają wysokości dochodzonej wierzytelności. Tyle że sąd przy wykreśleniu spółki ich nie weryfikuje, bazując jedynie na ogólnym oświadczeniu likwidatora, że wierzytelności sporne zostały zabezpieczone. Zatem w praktyce kwoty te mogą okazać się niewspółmierne w stosunku do rzeczywistych kosztów. Tymczasem po wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców, wobec braku następcy prawnego, postępowania sądowe z udziałem spółki zostają umorzone. Wierzyciele pozostają na lodzie. Powstaje pytanie: czy i jak mogą się bronić przed taką ucieczką od długów?

  czytaj więcej

 • MR: Będzie można sprawdzić, czy najemca lub kontrahent nie zalega z podatkami

  MR: Będzie można sprawdzić, czy najemca lub kontrahent nie zalega z podatkami

  Każdy będzie mógł bezpłatnie sprawdzić, czy np. potencjalny kontrahent nie ma zaległości podatkowych - taką możliwość stworzy rejestr należności publiczno-prawnych, który mógłby ruszyć od 1 stycznia 2018 r. - powiedział PAP wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

  czytaj więcej

 • Trybunał Konstytucyjny idzie z odsieczą wierzycielom

  Trybunał Konstytucyjny idzie z odsieczą wierzycielom

  Automatyczne wygaśnięcie hipoteki przymusowej po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, jest niekonstytucyjne – tak uznał TK. Krzywdzący przepis ma wygasnąć po 18 miesiącach od opublikowania wyroku

  czytaj więcej

 • Rząd: Wierzyciele uzyskają zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika

  Rząd: Wierzyciele uzyskają zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika

  Wierzyciele uzyskają zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika – na tych samych warunkach, niezależnie od państwa, w którym rachunek jest prowadzony - wynika z projektu nowelizacji m.in. Kodeksu postępowania cywilnego, który we wtorek przyjął rząd.

  czytaj więcej

 • Reforma fiskusa i uszczelnianie systemu coraz bliżej

  Reforma fiskusa i uszczelnianie systemu coraz bliżej

  Krajowa Administracja Skarbowa powstanie 1 marca 2017 r., a podatek od handlu wejdzie w życie od 2018 r. Kwota wolna od PIT pozostanie na razie bez zmian, za to podatników przestaną chronić niektóre interpretacje. Sejm przyjął także nowelizację VAT.

  czytaj więcej

 • Szykują się zmiany dla przedsiębiorców. Morawiecki przedstawił "Konstytucję biznesu"

  Szykują się zmiany dla przedsiębiorców. Morawiecki przedstawił "Konstytucję biznesu"

  Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców, stosowanie wobec nich zasady pewności prawa, gwarantującej, że raz przyjęta interpretacja prawa nie będzie przez urzędy zmieniana - to niektóre elementy projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, przygotowanego przez ministerstwo rozwoju. Poniżej załączamy dokument.

  czytaj więcej

 • Konstytucja dla biznesu: Fiskus złagodnieje, obciążenia dla przedsiębiorców spadną

  Konstytucja dla biznesu: Fiskus złagodnieje, obciążenia dla przedsiębiorców spadną

   Będzie ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Dziedziczenie firmy będzie nieopodatkowane. Minister finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, gdy wyrok NSA będzie sprzeczny z jego wcześniejszym stanowiskiem

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [KOMENTARZ]

  Większość obywateli dobrowolnie wykonuje obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych lub bezpośrednio z regulacji prawnych, przestrzega też określanych w nich zakazów. Są jednak i tacy, którzy albo w wyniku niedbalstwa, albo świadomie ich nie realizują. Administracja dla zapewnienia ładu społecznego musi posiadać zatem narzędzia, aby na opornych obywatelach wymusić wykonanie nałożonych na nich obowiązków. Chodzi o płacenie danin publicznoprawnych, tj. np. podatków, opłat czy kar pieniężnych. Ale katalog tych obowiązków dotyczy też przywrócenia stanu zgodnego z prawem, np. nakazanie rozbiórki obiektu wybudowanego bez pozwolenia. 

  czytaj więcej

 • Pisemna zgoda wyeliminuje ryzyko podwójnej zapłaty

  Pisemna zgoda wyeliminuje ryzyko podwójnej zapłaty

  Czy inwestor będzie odpowiadał wobec podwykonawców tylko wówczas, gdy wyrazi pisemną zgodę na ich zatrudnienie? Rządowy i senacki projekt przewidują różne koncepcje zmiany art. art. 6471 kodeksu cywilnego.

  czytaj więcej

 • Kiedy zwiększyć wartość środka trwałego

  Kiedy zwiększyć wartość środka trwałego

  Nasza gmina nabyła nieruchomość za długi podatkowe firmy. Była na niej hipoteka na rzecz ZUS. Zapłacono mu kwotę wpisu hipotecznego i odsetki. W jaki sposób zwiększyć wartość takiego środka trwałego? Czy o odsetki liczone do momentu nabycia tej nieruchomości (31 lipca br.), czy może o odsetki liczone do momentu zapłaty długu z hipoteki na rzecz ZUS (30 września br.)?

  czytaj więcej

 • Dłużnicy uciekają do SKOK-ów przed komornikami

  Dłużnicy uciekają do SKOK-ów przed komornikami

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są wykorzystywane jako schronienie przed komornikami. Resort sprawiedliwości nie planuje jednak zmian.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników